» » » Westerplatte

Westerplatte

6,15 123,00 

Licencja Typ Wielkość Cena
Licencja jednorazowa 720x960 6,15 
Licencja jednorazowa 2448x3264 123,00 

Opis produktu

Pomnik Obroñców Wybrze¿a na pó³wyspie Westerplatte u wejœcia do Portu Gdañskiego. Monument upamiêtnia obroñców Wybrze¿a we wrzeœniu 1939 r, a takze obroñców Poczty Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsk, polskich marynarzy – uczestników bitew morskich II Wojny Œwiatowej i zdobywców Ko³obrzegu. Monument wzniesiony wg projektu Adama Hapta, Franciszka Duszeñki i Henryka Kutowskiego zosta³ ods³oniêty w 1966 r.

Opis produktu

Pomnik Obroñców Wybrze¿a na pó³wyspie Westerplatte u wejœcia do Portu Gdañskiego. Monument upamiêtnia obroñców Wybrze¿a we wrzeœniu 1939 r, a takze obroñców Poczty Polskiej w Wolnym Mieœcie Gdañsk, polskich marynarzy – uczestników bitew morskich II Wojny Œwiatowej i zdobywców Ko³obrzegu. Monument wzniesiony wg projektu Adama Hapta, Franciszka Duszeñki i Henryka Kutowskiego zosta³ ods³oniêty w 1966 r.

Keywords

, , , , , ,